Cartografia

Cartografia de la modernitat hispànica. Xarxes literàries transnacionals i mediadors culturals (Espanya-Llatinoamèrica, 1908-1939)
Aquest projecte estableix les bases per a un nou enfocament que permeti estudiar els processos culturals transnacionals. Amb aquest objectiu es proposa analitzar l’impacte d’un primer grup de mediadors hispànics a la modernitat internacional durant el primer terç del segle vint. El nostre propòsit és contribuir a revisar la bibliografia actual sobre el modernisme estètic, que tendeix a ignorar el paper del modernisme hispànic i continua situant-lo a la perifèria. No obstant, des de 1900 en endavant, els mediadors hispànics van participar a l’escena cultural internacional i van jugar un paper important a les xarxes multilingües i interculturals de l’època. Aquest projecte defensa que aquestes xarxes van permetre als mediadors hispànics tenir un paper destacat a l’escena internacional, i els van ajudar a revitalitzar Europa, però també el seu context local. Aquest projecte defineix als mediadors culturals com agents que reuneixen, com a mínim, els següents paràmetres: plurilingüisme, d’una banda, i participació a nombroses activitats i funcions a través de les fronteres lingüístiques, artístiques i geogràfiques, d’una altra.

Aquest projecte es proposa un mètode innovador que persegueix dos objectius generals: iniciar un canvi en la nostra concepció del paper dels mediadors hispànics en el modernisme internacional i contribuir a un nou camp d’estudi mitjançant un projecte pilot que encoratgi investigacions futures sobre mediadors culturals, les seves relacions complexes i el solapament de funcions en diferents períodes històrics i disciplines. Aquestes qüestions s’analitzaran a partir dels següents objectius específics:

  1. Establir una base de dades preliminar (en línia) de cent mediadors hispànics que permeti obtenir un corpus de dades per a l’anàlisi quantitativa i qualitativa sobre processos transnacionals de transformació cultural.
  2. Classificar i cartografiar les xarxes transnacionals dels mediadors hispànics a través de les quals van influir en el modernisme internacional, van assumir papers destacats i van exercir d’agents (aquest projecte defineix xarxa com a un grup d’actors entre els quals es produeixen intercanvis formals i informals).
  3. Proposar una nova reflexió teòrica i metodològica sobre mediació, circulació, xarxes i l’ús de dades geoespacials aplicades a l’anàlisi de processos transnacionals de transformació cultural.
  4. Analitzar les activitats multiformes i interartístiques dels mediadors ―promotors d’art, directors de galeries, mecenes, directors d’acadèmies o agitadors culturals― des de la història cultural (Meylaerts, Sanz Roig, Gonne, Lobes, en premsa).
  5. Establir sòlides col·laboracions amb altres grups d’investigació internacionals. Ens interessen especialment les activitats del Center for Spatial and Textual Analysis, de la Universitat de Stanford, el ChicagoTextLab, l’Institut für Kartographie, de Zuric, Artl@s, a l’École Normale Supérieure, el txtLab, de la Universitat McGill, a Mont-real, o el Departament d’Humanitats Digitals, una iniciativa conjunta de l’Oxford e-Research Centre i TORCH- l’Oxford Research Centre en Humanitats, de la Universitat d’Oxford, amb la participació d’altres unitats.

Aquest projecte està format per un equip internacional i interdisciplinari d’11 investigadors, un investigador postdoctoral i la col·laboració de l’equip holandès Lab1100, i aplica mètodes computacionals, cartogràfics i de l’àmbit de les ciències socials a la història literària i cultural, la història de l’art, els estudis de gènere i l’estudi de la premsa.

 

PARAULES CLAU: mediadors culturals, xarxes literàries, modernitat, avantguarda hispànica, història connectada, humanitats digitals