MapModern

Mapping Hispanic Modernity. Cross-border Literary Networks and Cultural Mediators (1908-1939)
This project sets the grounds for a new approach exploring transnational processes of cultural transformation. To do so, we propose an innovative investigation in modernist studies: the impact of Hispanic cultural mediators in international modernity during the first half of the twentieth century. Our aim is to amend the fact that literature on aesthetic modernity tends to overlook Hispanic modernism and keeps locating it on the peripheries. However, from the 1900s onwards, Hispanic mediators participated in the cultural arena and took an active part in intercultural and multilingual networks. This project argues that these networks enabled Hispanic mediators to play a prominent role in the international scene, helping them revitalize both Europe and their local milieu. This project understands cultural mediators as agents who meet at least two main parameters: multilingualism, on the one hand, and the performance of numerous activities and roles across linguistic, artistic, and geographical borders on the other. [more]

Cartografia de la modernitat hispànica. Xarxes literàries transnacionals i mediadors culturals (Espanya-Llatinoamèrica, 1908-1939)
Aquest projecte estableix les bases per a un nou enfocament que permeti estudiar els processos culturals transnacionals. Amb aquest objectiu es proposa analitzar l’impacte d’un primer grup de mediadors hispànics a la modernitat internacional durant el primer terç del segle vint. El nostre propòsit és contribuir a revisar la bibliografia actual sobre el modernisme estètic, que tendeix a ignorar el paper del modernisme hispànic i continua situant-lo a la perifèria. No obstant, des de 1900 en endavant, els mediadors hispànics van participar a l’escena cultural internacional i van jugar un paper important a les xarxes multilingües i interculturals de l’època. Aquest projecte defensa que aquestes xarxes van permetre als mediadors hispànics tenir un paper destacat a l’escena internacional, i els van ajudar a revitalitzar Europa, però també el seu context local. Aquest projecte defineix als mediadors culturals com agents que reuneixen, com a mínim, els següents paràmetres: plurilingüisme, d’una banda, i participació a nombroses activitats i funcions a través de les fronteres lingüístiques, artístiques i geogràfiques, d’una altra. [més]

Cartografía de la modernidad hispánica. Redes literarias transnacionales y mediadores culturales (España-Latinoamérica, 1908-1939)
Este proyecto sienta las bases para un nuevo enfoque que permita estudiar procesos culturales transnacionales. Con este objetivo se propone analizar el impacto de un primer grupo de mediadores culturales hispánicos en la modernidad internacional durante el primer tercio del siglo veinte. Nuestro propósito es contribuir a revisar la bibliografía actual sobre el modernismo estético, que tiende a ignorar el papel del modernismo hispánico y continúa situándolo en la periferia. No obstante, desde 1900 en adelante, los mediadores hispánicos participaron en la escena cultural y jugaron un papel importante en las redes multilingües e interculturales de la época. Este proyecto defiende que esas redes permitieron a los mediadores hispánicos jugar un papel destacado en la escena internacional, ayudándolos a revitalizar Europa, pero también su contexto local. Este proyecto define a los mediadores culturales como agentes que reúnen, al menos, los siguientes parámetros: plurilingüismo, por un lado, y participación en numerosas actividades y funciones a través de las fronteras lingüísticas, artísticas y geográficas, por otro. [más]