International Seminar (November 29 – December 1, 2017)

SpeakersProgram Abstracts
Politics of the Spirit: Cultural Internationalization in the First European Modernity

The international seminar “Politics of the Spirit: Cultural Internationalization in the First European Modernity” is organized by the R+D Project “MapModern” (Programa Excelencia y Retos- FFI2016-76055-P) and aims to analyze the role of Hispanic (Spanish and Latin American) cultural mediators in the institutionalization of culture in the first third of the 20th century by means of institutional networks such as the PEN Club or the International Institute of Intellectual Co-operation (predecessor to UNESCO). For the purposes of the seminar we define institutionalization as 1) the emergence of the first cultural policies for the standardization of the cultural field and 2) the inclusion of Hispanic writers and intellectuals in an institutional and transnational cultural network.

This seminar seeks to revise the traditionally peripheral position of Hispanic modernity in existing bibliography and to demonstrate that Hispanic mediators not only took part on the international cultural arena but played a crucial role in the multilingual and intercultural networks of the time. This seminar aims to map the intellectual sociability of a group of mediators through their participation in the PEN Club, the International Institute of Intellectual Cooperation or the League of Nations, and the effect of these associations in their respective national contexts. It will also allow us to study how the mobility of these agents functioned as a shared transnational space for both the institutionalization of culture and the dissemination of the various cultural and political national projects, and for the increasing cosmopolitanization of the Hispanic field.

Polítiques de l’esperit: internacionalització de la cultura en la primera modernitat europea

El seminari “Politics of the Spirit: Cultural Internationalization in the First European Modernity”, que forma part del projecte I+D “MapModern” (Programa Excelencia y Retos- FFI2016-76055-P), es proposa analitzar l’impacte dels mediadors culturals hispànics en la institucionalització de la cultura en el primer terç del segle XX a través de xarxes institucionals com el PEN Club o l’Institut Internacional de Cooperació Intel·lectual (l’antiga UNESCO). El seminari defineix institucionalització com 1) l’emergència de les primeres polítiques culturals per estandarditzar el camp cultural i 2) la inclusió dels escriptors i intel·lectuals hispànics en una xarxa institucional i transnacional de cultura. Aquest seminari vol revisar la posició tradicionalment perifèrica de la modernitat hispànica (Espanya i Llatinoamèrica) a la bibliografia existent, i mostrar com els mediadors hispànics no només van participar en l’escena cultural internacional, sinó que van desplegar un paper fonamental en les xarxes multilingües i interculturals de l’època. L’activitat proposada permetrà mapejar la sociabilitat intel·lectual d’un grup de mediadors a través de la seva participació al PEN o a l’IICI, i l’impacte d’aquestes afiliacions en els seus respectius contextos nacionals. Igualment, ens permetrà estudiar com la mobilitat d’aquests agents va ser un mitjà fonamental per a la institucionalització de la cultura i la disseminació de projectes nacionals polítics i culturals.

Advertisements